تقویم

۲۴ خرداد

پایان کلاس

۲۷ خرداد

شروع امتحانات

۷ تیر

پایان امتحانات

۱۶ تیر

شروع ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۱ تیر

پایان ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۳ تیر

شروع کلاس (دوره تابستان)

۱ شهریور

پایان کلاس (دوره تابستان)

۳ شهریور

شروع امتحانات(دوره تابستان)

۸ شهریور

پایان امتحانات(دوره تابستان)

۱۰ شهریور

شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

۲۱ شهریور

پایان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

۲۴ شهریور

شروع کلاس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۷ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۲ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۳ دی

پایان کلاس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۵ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۷ دی

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷