حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
تقویم دانشگاهی