برگزاری امتحانات دوره تابستان ۹۹-۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
تقویم دانشگاهی