تقویم

۱۲ شهریور

شروع ثبت نام و انتخاب واحد

۲۲ شهریور

پایان ثبت نام و انتخاب واحد

۲۵ شهریور

شروع کلاس

۳ مهر

مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه(صرفا برای مقاطع کارشناسی)

۱۳ مهر

پایان حذف و اضافه

۱۴ دی

پایان کلاس

۱۶ دی

شروع امتحانات

۲۸ دی

پایان امتحانات

۷ بهمن

شروع ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم

۱۲ بهمن

پایان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم

۱۴ بهمن

شروع کلاس

۲۸ بهمن

شروع حذف و اضافه (فقط مقطع کارشناسی)

۳ اسفند

پایان حذف و اضافه (فقط مقطع کارشناسی)

۲۴ خرداد

پایان کلاس

۲۷ خرداد

شروع امتحانات

۷ تیر

پایان امتحانات

۱۶ تیر

شروع ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۱ تیر

پایان ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۳ تیر

شروع کلاس (دوره تابستان)

۱ شهریور

پایان کلاس (دوره تابستان)

۳ شهریور

شروع امتحانات(دوره تابستان)

۸ شهریور

پایان امتحانات(دوره تابستان)