تقویم دانشگاهی

۹ اردیبهشت

شروع آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی

۲۹ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

۳۱ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

۴ خرداد

پایان آزمون کتبی و شفاهی دکتری تخصصی

۱۱ خرداد

پایان کلاس درس

۱۷ خرداد

شروع امتحانات

۳۱ خرداد

پایان امتحانات

۱۸ تیر

شروع مصاحبه دکتری