تقویم

۲۴ خرداد

پایان کلاس

۲۷ خرداد

شروع امتحانات

۷ تیر

پایان امتحانات

۱۶ تیر

شروع ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۱ تیر

پایان ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۳ تیر

شروع کلاس (دوره تابستان)

۱ شهریور

پایان کلاس (دوره تابستان)

۳ شهریور

شروع امتحانات(دوره تابستان)

۸ شهریور

پایان امتحانات(دوره تابستان)