تقویم دانشگاهی

۱۵ آبان

شروع حذف اضطراری (صرفاً برای مقطع کارشناسی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۵ آبان

شروع آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی

۱۷ آبان

پایان حذف اضطراری (صرفاً برای مقطع کارشناسی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۶ دی

پایان کلاس ها

۱۸ دی

شروع امتحانات

۳۰ دی

پایان امتحانات

۵ بهمن

شروع انتخاب واحد به تفکیک مقاطع تحصیلی

۸ بهمن

پایان انتخاب واحد

۹ بهمن

شروع کلاس درس

۱۱ بهمن

شروع ثبت نام با تاخیر

۲۳ بهمن

شروع حذف و اضافه(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

۹ اردیبهشت

شروع آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی

۲۹ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

۳۱ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

۴ خرداد

پایان آزمون کتبی و شفاهی دکتری تخصصی

۱۱ خرداد

پایان کلاس درس

۱۷ خرداد

شروع امتحانات

۳۱ خرداد

پایان امتحانات