تقویم

پایان کلاس

۲۴ خرداد ۱۳۹۷


شروع امتحانات

۲۷ خرداد ۱۳۹۷پایان امتحانات

۰۷ تیر ۱۳۹۷


شروع ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۱۶ تیر ۱۳۹۷


پایان ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

۲۱ تیر ۱۳۹۷


شروع کلاس (دوره تابستان)

۲۳ تیر ۱۳۹۷


پایان کلاس (دوره تابستان)

۰۱ شهریور ۱۳۹۷


شروع امتحانات(دوره تابستان)

۰۳ شهریور ۱۳۹۷


پایان امتحانات(دوره تابستان)

۰۸ شهریور ۱۳۹۷


شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

۱۰ شهریور ۱۳۹۷


پایان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی۹۸-۹۷

۲۱ شهریور ۱۳۹۷


شروع کلاس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۴ شهریور ۱۳۹۷


شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۰۷ مهر ۱۳۹۷


پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۲ مهر ۱۳۹۷


پایان کلاس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۳ دی ۱۳۹۷


شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۵ دی ۱۳۹۷


پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۷ دی ۱۳۹۷