تقویم

۱۲ شهریور

شروع ثبت نام و انتخاب واحد

۲۲ شهریور

پایان ثبت نام و انتخاب واحد

۲۵ شهریور

شروع کلاس

۳ مهر

مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه(صرفا برای مقاطع کارشناسی)

۱۳ مهر

پایان حذف و اضافه

۱۴ دی

پایان کلاس

۱۶ دی

شروع امتحانات

۲۸ دی

پایان امتحانات