تقویم

۲ اردیبهشت

همایش ملی جایزه کتاب سال ابن سینا

۱۲ مرداد

بیستمین کارگاه آمادگی زبان EPT

۱۶ مرداد

بیست و یکمین کارگاه آمادگی زبان EPT

۸ شهریور

پنجمین دوره جشن دانش آموختگی