تقویم

کارگاه آمادگی آزمون EPT

۰۴ بهمن ۱۳۹۷


آشنایی با علوم اعصاب شناختی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷


مدیریت زمان

۲۵ بهمن ۱۳۹۷


آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

۲۵ بهمن ۱۳۹۷