پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات لرستان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات اردبیل

واحد علوم و تحقیقات اصفهان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات مرکزی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات زنجان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات خراسان رضوی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات خراسان شمالی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات خراسان جنوبی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات شاهرود

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات کردستان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات بروجرد

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات مازندران

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات یزد

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات سمنان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات ساوه

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات قم

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات دماوند

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات قزوین

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات البرز

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات ایلام

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات بوشهر

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گلستان

واحد علوم و تحقیقات سیرجان

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات خمین

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات شهر قدسنشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.