لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - میکروبیولوژیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیزیست شناسی دریا - جانوران دریاکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاریکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفان دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیفیزیک دریادکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه تطبیقیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیانگل شناسی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی - آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیدستیاری رادیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیکارشناسی ارشد
مرکز تحقیقات فیزیکمرکز تحقیقات فیزیکفتونیککارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - علوم سلولی و ملکولیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ایدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتادبیات فرانسه دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - گرانی سنجیکارشناسی ارشد