فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی متالوژی مواد-سرامیککارشناسی پیوسته
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشتدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیاصلاح نباتات دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی متالورژی و مواددکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر - نظریه محاسبهکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی پلیمرکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی- بالینیکارشناسی پیوسته
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوافضا - فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی ورزشکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی - جبردکترای تخصصی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیطبیعت گردی(اکوتوریسم)کارشناسی ارشد