فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ پترولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ زمین شناسی نفتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ آب زمین شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ زمین ساخت (تکتونیک)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم زمین _ چینه نگاری و دیرینه شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک _ لرزه شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک _ گرانی سنجیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک _ زلزله شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک _ ژئوالکتریککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک _ ژئومغناطیسکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی _ شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی _ شیمی تجزیهکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی _ شیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی _ شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی _ شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهفیتوشیمیکارشناسی ارشد