فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی – علوم گیاهیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبهداشت آبزیان دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی - جبرکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیکودکان استثنایی(عقب ماندگان ذهنی)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیفارماکولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت - مدیریت رسانه ایدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - میوه کاریدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - مغناطیس سنجیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد کارآفرینی - فناوریدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیای سیاسی دکترای تخصصی