فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی راکتورکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - زلزله شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرانسه - مترجمیکارشناسی پیوسته
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیآبیاری و زه کشیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد
مرکز تحقیقات فیزیکمرکز تحقیقات فیزیکفیزیک - حالت جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمحیط زیست - آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - ژئوتکنیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمحیط زیست - برنامه ریزی محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - مدیریت دامپروریکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتدکترای تخصصی