لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره ایکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - زراعتکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهبیوفیزیکدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریادبیات نمایشیکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی محیط زیست - آب وفاضلابکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتوسعه روستائی - توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسیدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریکارگردانی نمایشکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمحیط زیست - تنوع زیستیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان زینتیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم جانوری - تکوینیدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیزیست شناسی دریا - آلودگی دریاکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هدرولیکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی تجزیه دکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوافضا - آئرودینامیککارشناسی ارشد