لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - پترولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی نفتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین ساخت - تکتونیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بیوفیزیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژنتیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - علوم سلولی و ملکولیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - فیزیولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - میکروبیولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - الکتریکی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - زلزله شناسیکارشناسی ارشد