لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلامکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت (مخازن هیدرو کربوری)کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه عرفان اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - زلزلهکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت کشاورزی - مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - نانو فناوریکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - بازاریابیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی فیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع - تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعهکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیروانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد