لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی دکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه تصوف وعرفان اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فقه شافعیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه دکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه تطبیقیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه علمدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه کلام دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات میدان و موجکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - شبکه های مخابراتیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات نوریکارشناسی ارشد