فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - مدیریت دامپروریکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتآموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسی ارشد
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتکثیر و پرورش آبزیاندکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوافضا - فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلامکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلم اطلاعات و دانش شناسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - الکتریکی کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیحفاظت و اصلاح چوبدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات ومعارف اسلامی - فقه شافعیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیدکترای تخصصی