لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوترکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزاردکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکزدکترای تخصصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیروابط بین المللکارشناسی ارشد