لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی فیزیولوژی ورزشیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومواددکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد کارآفرینی - بخش عمومیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیا و برنامه ریزی روستا‌ییدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت (مخازن هیدرو کربوری)کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - زلزلهکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مالی - حقوق مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیمشاورهدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت کشاورزی - مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - نانو فناوریکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسی سیاستگزاری عمومیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیکلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع - تحقیق درعملیات ومهندسی سیستمدکترای تخصصی