لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسی جامعه شناسی سیاسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیقارچ شناسی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - ژئوتکنیکدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتاریخ - تاریخ ایران باستانکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - مدیریت دامپروریکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - کارآفرینیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت موادکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کارالکترونیکیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتکثیر و پرورش آبزیاندکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییدکترای تخصصی