لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۵۸۱ تا ۵۸۹ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی)دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآموزش ریاضیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبیماریهای داخلی دامهای کوچکدکترای تخصصی
مرکز تحقیقات فیزیکمرکز تحقیقات فیزیکنانو فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبانشناسی همگانیکارشناسی ارشد