لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتاریخ - تاریخ عمومی جهانکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - شیمی نساجیدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی متالوژی مواد-سرامیککارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - مدیریت تحول کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیاصلاح نباتات دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی متالورژی و مواددکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی کاربردی - تحقیق در عملیاتدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریارتباط تصویریکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی محیط زیست - آلودگی هواکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی اقتصادیدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیستدکترای تخصصی