لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریارتباط تصویریکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی محیط زیست - آلودگی هواکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی اقتصادیدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومکانیکدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - فیزیولوژی گیاهیدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوا فضا- هوافضاکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیزیست شناسی دریا - بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت(حفاری)کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه اندیشه سیاسی دراسلامکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجامعه شناسی ورزشدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معرف اسلامی - ادیان وعرفانکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین الملل عمومیدکترای تخصصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسی مسائل ایراندکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیمامائی و بیماریهای تولید مثل دامدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد