لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآمار دکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبانشناسیدکترای تخصصی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی سیستمهای انرژی - انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - پترولوژی دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریطراحی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمحیط زیست - آلودگی محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - سیستماتیک گیاهی دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمعماریدکترای تخصصی
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - لرزه شناسیدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوا فضا - جلوبرندگیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیمحیط زیست دریاکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی)دکترای تخصصی
دانشکده فیزیکدانشکده فیزیکفیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآموزش ریاضیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبیماریهای داخلی دامهای کوچکدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - زمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد