لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیدستیاری جراحی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیدستیاری رادیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیآناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیفارماکولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیفیزیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیقارچ شناسی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیکلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیمامائی و بیماریهای تولید مثل دامدکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیمیکروبیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرانسه - ادبیکارشناسی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرانسه - مترجمیکارشناسی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی)کارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداریکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتآموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد