فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فیزیکدانشکده فیزیکفیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی محیط زیستدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - الکترومغناطیسدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیمهندسی معماری کشتی - سازه کشتیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - فرآورشکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسی کشاورزیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - عمومیکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتوسعه روستائی - مدیریت توسعهکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع - اتوماسیوندکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبیماریهای داخلی دامهای بزرگدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآب زمین شناسی کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه علمدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای وعطریکارشناسی ارشد