لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بیوفیزیککارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - فیزیک وحفاظت خاکدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - میکروبیولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه فلسفه علمدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیومکانیکدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت(حفاری)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت فن آوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعات پیشرفتهکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد حسابداریدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی رشته ساختارهای نانولیفیکارشناسی ارشد