لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فرانسه - ادبیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبانشناسی همگانیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتمترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتآموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتآموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات عرب دکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتادبیات فرانسه دکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبانشناسیدکترای تخصصی
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتفرهنگ و زبانهای باستانی ایراندکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تغذیهکارشناسی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذاییکارشناسی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی شیمیکارشناسی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی -مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی - صنایع غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی - علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد