فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی معدندکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزاردکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداریکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - راه و ترابریدکترای تخصصی
مرکز تحقیقات فیزیکمرکز تحقیقات فیزیکفیزیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - فیزیولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم مرتع دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی - مرتع و آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده زبان و ادبیاتدانشکده زبان و ادبیاتزبانشناسیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشتدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیبیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر - نظریه محاسبهکارشناسی ارشد
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریطراحی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد