لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاکدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات ومعارف اسلامی - فقه شافعیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی- بیو متریالکارشناسی پیوسته
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - بیوالکتریکدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیونکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیمیکروبیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی نفت - اکتشافات کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت تکنولوژی - استراتژیهای توسعه صنعتیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژی نساجیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - فرآورشکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسیکارشناسی ارشد