فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - رفتار سازمانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیبیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییمهندسی کشاورزی - صنایع غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مالی - مالی بین المللدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیروانشناسی عمومیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیحشره شناسی کشاورزی دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی- بیوالکتریککارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلامکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی پزشکیدانشکده مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی - مهندسی بافتکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمی - محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه عرفان اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت پژوهشی مهندسی نفت - پالایشکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - حمل و نقلکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - سازه های آبیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی معدن - مهندسی فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد