لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - جوشکاریکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیاصلاح نژاددام دکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تغذیهکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآموزش ریاضیدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمهندسی محیط زیست - منابع آبکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیدکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماریمرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخیکارشناسی ارشد
دانشکده محیط زیست و انرژیدانشکده محیط زیست و انرژیمدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - میکروبیولوژیدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیزیست شناسی دریا - جانوران دریاکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوافضا - فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیفیزیک دریادکترای تخصصی