لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت مهندسی فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت صنعتی - استراتژی صنعتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیآسبب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهژئوفیزیک - گرانی سنجیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییدانشکده علوم و فنون دریائیمهندسی عمران - مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریاییکارشناسی ارشد
دانشکده مکانیک و هوا و فضادانشکده مکانیک و هوا و فضامهندسی هوا فضا دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی – علوم گیاهیکارشناسی پیوسته
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبهداشت آبزیان دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهریاضی - جبرکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاریکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و فلسفه دانشکده الهیات و فلسفه الهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفان دکترای تخصصی
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیفارماکولوژی دامپزشکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسیکارشناسی ارشد