لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - سازه های آبیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی معدن - مهندسی فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدیدکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی کشاورزی - زراعتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیکودکان استثنایی(عقب ماندگان ذهنی)کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیونکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت - مدیریت رسانه ایدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتوسعه روستائی - توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی شیمیدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی - تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومیدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی - فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان زینتیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیتربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد کارآفرینی - فناوریدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانشکده علوم انسانی و اجتماعیجغرافیای سیاسی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هدرولیکیدکترای تخصصی