لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۸۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایههواشناسی کشاورزیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - عمومیکارشناسی پیوسته
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماندکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی پلیمرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم دامپزشکیدانشکده علوم دامپزشکیبیماریهای داخلی دامهای بزرگدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهآب زمین شناسی کارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آبدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامی - تغذیه دامکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ایدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم گیاهی - فیزیولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیعلوم مرتع دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد - جوشکاریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهشیمی - شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشتدکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعیاصلاح نژاددام دکترای تخصصی
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشکده علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم تغذیهکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایهعلوم کامپیوتر - نظریه محاسبهکارشناسی ارشد