لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۰ مورد.
نام ونام خانوادگی سمت محل خدمت مدرک تحصیلیرشته تحصیلی
1پریوش افرادی اسبقرانیرئیس اداره راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی و فرهنگیفوق لیسانسمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
2مهرداد اکبری تبریزیمتصدی اموردفتری وبایگانیمجتمع آزمایشگاهی زکریای رازیدیپلمبرق
3بایندرآتش پنجهرئیس امور عمومی وپشتیبانیمجتمع تحقیقاتی شیخ بهائیفوق لیسانسجغرافیاوبرنامه ریزی توریسم
4علی احدینگهبانحفاظتراهنمائی
5اصغراویسینگهبانحفاظتسیکل
6رضا آروینکارشناس آزمایشگاهمرکز تحقیقات فیزیکفوق لیسانسفیزیک اتمی ومولکولی
8رضاابراهیمی ناشانبارداراداره انباردیپلمصفحه آرائی
9محمدهاشم اخلاقیانکارشناس راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی و فرهنگیفوق لیسانسمدیریت محیط زیست
10فائزه امتیازجوکارشناس امور آموزشیدانشکده محیط زیست وانرژیلیسانسبازیافت
11طیبه آبتنکارشناس امور پژوهشیدانشکده کشاورزی و صنایع غذاییفوق لیسانسآموزش ربان انگلیسی