لیست اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۵ مورد.
نام ونام خانوادگی سمت محل خدمت مدرک تحصیلیرشته تحصیلی
1پریوش افرادی اسبقرانیکارشناس امور راهنمایی ومشاورهمعاونت دانشجوییلیسانسمامائی
2مهرداد اکبری تبریزیمتصدی اموردفتری وبایگانیمجتمع آزمایشگاهی زکریای رازیدیپلمبرق
3بایندرآتش پنجهرئیس امور عمومی وپشتیبانیمجتمع تحقیقاتی شیخ بهائیفوق لیسانسجغرافیاوبرنامه ریزی توریسم
4علی احدینگهبانحفاظتراهنمائی
5اصغراویسینگهبانحفاظتسیکل
6رضا آروینکارشناس آزمایشگاهمرکز تحقیقات فیزیکفوق لیسانسفیزیک اتمی ومولکولی
8رضاابراهیمی ناشانبارداراداره انباردیپلمصفحه آرائی
9محمدهاشم اخلاقیانکارشناس راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی و فرهنگیفوق لیسانسمدیریت محیط زیست
10فائزه امتیازجوکارشناس امور آموزشیدانشکده محیط زیست وانرژیلیسانسبازیافت
11طیبه آبتنکارشناس امور پژوهشی(مسئول امور پایان نامه ها)دانشکده علوم تخصصی صنایع غذائیفوق لیسانسآموزش ربان انگلیسی