جلسات دفاع ارشد و دکتری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷۳ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
سمیه حسام الحکمادکتر سارا نهیبیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/29
نیلوفر اسدی اصلدکتر سارا نهیبیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/29
حمیدرضا عتیقیدکتر بهشاد شفیعیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/29
محمدجواد عباسپوردکتر بهشاد شفیعیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/29
مهناز مقدسیدکتر محمدحسن نوبختیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30
محمد میرزاییدکتر محمدعلی اشجاری مقدمکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30
داود مهدی زادهدکتر علیرضا میرزاحسینی - دکتر اشکان عبدالیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30
الهام قاضیاندکتر لعبت تقوی - دکتر تورج ولی نسبکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30
علی منصوریدکتر ابوالفضل ذاکریانکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30
مظاهر میرزاییدکتر بهمن شمس اسفندیارکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست97/10/30