جلسات دفاع ارشد و دکتری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۰۱ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
فاطمه یوسفیناهید حسن زاده نعمتیکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی97/11/30
آتنا احسانیازاده آصف نژاد ،علی صادقیان مریانکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی97/11/29
فرزانه میرعلیدکتر سید محمد سید حسینیکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/11/28
محمدرضا استواندکتر محمد سعید منجمکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/11/29
محمد حسنیدکتر بهنود برمایه ورکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/11/17
علی ابراهیم چوریدکتر فریدون مقدس نژادکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/11/17
بنیامین نهروانی شیرازدکتر محمد نیکخو- دکتر گلدیس درب امامیهکارشناسی ارشدعلوم و فناوری های پزشکی1397/11/09
افسانه قدسیدکتر صادق ناصر خاکیکارشناسی ارشدعلوم و فناوری های پزشکی1397/11/08
هانیه رضایی زادهدکترفرهاد طباطبائی قمشه - دکتر علی تنباکوسازکارشناسی ارشدعلوم و فناوری های پزشکی1397/11/08
محسن حسین علیخان افشاردکتردکتر محمد رضا محمد علیهاکارشناسی ارشدعلوم و فناوری های پزشکی1397/11/09