جلسات دفاع ارشد و دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۷۴۵ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
علی جلالیسیدشهریارجاسمی-اسلام مجیدی هروانارشدعلوم کشاورزی وصنایع غذائی1398/9/16
فاطمه حسینیمجید جوانمرد داخلیارشدعلوم کشاورزی و صنایع غذایی1398/10/08
فاطمه نعیمی پوردکتر سید جمال هاشمی هزاوهدکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/09/20
محمدامیر جوهریسیدهاشم موسویکارشناسی ارشدفنی و مهندسی1398/9/25
زهرا کاشی نژاددکتر شاهرخ شجاعیارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/09/23
فاطمه طاعتیدکتر مهدی نوید بخشارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/09/24
سید آروین عقیلیدکتر کامران حسنیارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/09/26
اکرم نوبورانیدکتر مصطفی خضری، دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازیکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست98/09/10
رضا قاضی میرسعیددکتر اکرم الملوک لاهیجانیانکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست98/09/12
فاطمه فرخیدکتر سهیل سبحان اردکانی، لعبت تقویکارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیست98/09/12