جلسات دفاع ارشد و دکتری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۰۹ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
حسین باباجانیان بیشهدکتر غلامرضا قدرتی امیریدکتریعمران، معماری و هنر98/01/31
مهرزاد حسنوند1-دکتر علی نادران 2-دکتر حسین جوانشیرکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/12/20
علیرضا رحمانی اصلدکتر علی توکلی کاشانیکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر97/12/21
مهدی اسروش1-دکتر امیر کمان بدست 2-دکتر سید عباس حسینیدکتریعمران، معماری و هنر97/12/20
مرضیه پناهی پویادکتر کیانوش خسروی دارانیکارشناسی ارشدعلوم کشاورزی و صنایع غذایی1397/12/15
مهشید حبیبیدکتر چنگیز اسفندیاری ـ دکتر مریم عطاییکارشناسی ارشدعلوم کشاورزی و صنایع غذایی1397/12/15
سید حسام الدین عرفانیدکتر مهرداد قوامی ـ دکتر شهزام شعیبیدکتریعلوم کشاورزی و صنایع غذایی1397/12/19
زیبا عباسیدکتر هما بهمدیکارشناسی ارشدعلوم کشاورزی و صنایع غذایی1397/12/20
فاطمه یوسفیناهید حسن زاده نعمتیکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی97/11/30
آتنا احسانیازاده آصف نژاد ،علی صادقیان مریانکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی97/11/29