جلسات دفاع ارشد و دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۳۲ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
یگانه عالمیدکتر حامد قماشچیکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/05/2
مهرسا سلطانی میریدکتر حامد قماشچیکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/05/2
سروناز نعمت‌پورمهدی خطیرکارشناسی ارشدمکانیک، برق و کامپیوتر98/04/26
علی سمواتیانحسین محمدنژادشورکائیکارشناسی ارشدمکانیک، برق و کامپیوتر98/04/29
محمد جواد براتی والیجردیدکتر حسن جوانشیرکارشناسی ارشدعمران، معماری و هنر98/04/25
کاروان کریمی‌زادهدکترسودابه سلیمانی‌مورچه‌خورتیدکتریمکانیک، برق و کامپیوتر98/04/26
آرش بادامیدکترعلی معرفیان‌پورکارشناسی ارشدمکانیک، برق و کامپیوتر98/04/30
فاطمه پودینه حاجی پوردکتر آصف نژاد- دکتر گودرزیکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/04/25
شبنم حامدزادهدکتر حسن زاده -دکتر دلیری جوپاریکارشناسی ارشدعلوم و فناوریهای پزشکی1398/04/25
امیرحسین حقیقیدکتر خراسانی- دکتر فقیهدکتریعلوم و فناوریهای پزشکی1398/04/25