جلسات دفاع ارشد و دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۰۲۹ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
علی مهرابیعلیرضا داوریدکتریفنی و مهندسی98/12/3
مسعود شهرانی کرانیقباد آذری تاکامی-مصطفی شریف روحانیدکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/10/25
محمد صادق اشتری لرکیعباس وشکینی-مجید مسعودی فردکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/10/28
محمد رضا چایچی نصرتیبهار شمشادی-پرویز شایاندکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/10/28
قاسم حیدریبهرام دارائی-سید جمال هاشمی هزاوهدکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/10/30
علی حیدر زادهحسن گیلانپور-مرتضی زنده دل خیبریدکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/11/05
محدثه مقامی پور صوفیانیعباسعلی مطلبی مغانجوقیدکتری تخصصیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/11/07
فرناز کرباسیکیومرث امینیکارشناسی ارشدعلوم تخصصی دامپزشکی1398/11/07
نیما خاکشورسعید عظمایی-احمد اصغریدکتری عمومیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/11/16
علی خیریسعید عظمایی-احمد اصغریدکتری عمومیعلوم تخصصی دامپزشکی1398/11/16