جلسات دفاع ارشد و دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
حامد بیرانونددکتر کاوه آهنگریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/10/15
فرشید شیریدکتر محمد علی ریاحی/دکتر نیما نظافتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/10/09
محمد امین ملکی ونددکتر سید محسن آل علیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/30
حمید رضا کاردرقدسمحمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/17
امید مشیریمحمد ابراهیم شفیعیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/17
سید علیرضا حسینی نسبدکتر ابراهیم بی نیاز دلیجانی/دکتر احسان کمریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/08/20
میثم خداییابراهیم بی نیاز دلیجانیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/08/29
مهرداد مظاهری تهرانیدکتر سید رضا شادی زادهکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/07/17
احمد رضا قجریدکتر محمود همتی/دکتر سیده حمیرا شریعت پناهیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/23
علی خزامی پوردکترآرش ابراهیم ابادیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/16