جلسات دفاع ارشد و دکتری


نمایش ۱ تا ۴۵ مورد از کل ۴۵ مورد.
نام و نام خانوادگیاستاد راهنمامقطعدانشکدهتاریخ
حامد بیرانونددکتر کاوه آهنگریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/10/15
فرشید شیریدکتر محمد علی ریاحی/دکتر نیما نظافتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/10/09
محمد امین ملکی ونددکتر سید محسن آل علیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/30
حمید رضا کاردرقدسمحمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/17
امید مشیریمحمد ابراهیم شفیعیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/09/17
سید علیرضا حسینی نسبدکتر ابراهیم بی نیاز دلیجانی/دکتر احسان کمریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/08/20
میثم خداییابراهیم بی نیاز دلیجانیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/08/29
مهرداد مظاهری تهرانیدکتر سید رضا شادی زادهکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/07/17
احمد رضا قجریدکتر محمود همتی/دکتر سیده حمیرا شریعت پناهیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/23
علی خزامی پوردکترآرش ابراهیم ابادیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/16
امیررضا شه نوریدکترمحمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
شهرام یزدیدکتر محسن مسیحی/دکتر روزبه رفعتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/13
ناصر همامیدکتر علیرضا جعفری رادکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/14
علی کشتمنددکتر علی سلگیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
فردوس حسنخانیدکتر محمد علی ریاحی/دکتر نیما نظافتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/0617
محمد سالاروندعلی اسفندیاری بیاتکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
سید محمد حسین حسنیسید جمال شیخ ذکریاییکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/14
محمد حیدریدکتر محمود همتی/دکتر سیده حمیرا شریعت پناهیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
سهراب اریانادکتر سید جمال شیخ ذکریاییکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/11
طاها عسگری بهبهانیدکتر محمد بهنودکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/12
محمد رضا نوجوان فردکتر محمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/13
رامینا صمدیدکتر محمد رضا انصاریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/11
میلاد ایرانیدکتر سید جمال شیخ ذکریایی /دکتر علی سلگیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
میلاد صفی صمغ ابادیدکتر سید جمال شیخ ذکریایی /دکتر علی سلگیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
فرزام اصغرنیادکتر علی سلگیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/6/16
علیرضا عرفانی قیطانیدکتر محمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/12
ایوب علی ویسیدکتر عزت اله کاظم زادهکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/16
محمد یوسفونددکتر سید مجتبی مرتضویکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/17
پارمیس گرامیدکتر محمد رضا انصاریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/16
نیما نظریدکتر محمدرضا انصاریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/16
سهراب آریانادکترسید جمال شیخ ذکریایی/دکتر مهران آرینکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/11
سعید محمدی بستانوییدکتر سید جمال شیخ ذکریایی/دکتر محمد صادق ایت اللهیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/06/11
حامد خلیلی طارسیمحمد جواد نبوی زادهکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/03
سهراب آریانادکتر سید جمال شیخ ذکریایی و دکتر مهران آرینکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/03
نگین سادات قاضیدکتر سید محسن آل علی ودکتر سید جمال شیخ ذکریاییکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/09
سید علی جلالیدکتر سید محسن آل علیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/09
سروش دولت نیادکتر سید محسن آل علیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/10
مسلم حرادی دهنویدکتر محمد علی ریاحیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/06/10
علی حسین آقا حسینی سفید دشتیدکتر محمد صادق آیت اللهی و دکتر روزبه رفعتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/04/23
رضا جهانگیری کاجیدکتر محمد صادق آیت اللهی و دکتر روزبه رفعتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/04/23
پوریا فاضل دهکردیدکتر محمد بهنودکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/04/17
امین عباسی اولدکتر کاوه اهنگریکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/04/11
سحر یعقوب ونددکتر محمد جواد نبوی زادهکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی98/04/10
علی سلمانی ممقانیدکتر محمد صادق آیت اللهی و دکتر روزبه رفعتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/04/15
عبداله محمدی چمردانیدکتر محمد صادق آیت اللهی ودکتر روزبه رفعتیکارشناسی ارشدنفت و مهندسی شیمی1398/04/15