اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
1مرضیهورزشیعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد8587
2مریمموسوی نژادتصوف وعرفان اسلامیکارشناسی ارشد7376
3روشنکهوشمندمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد7881
4ناصرسلیمانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد8587
5اسفندیارآهنجیدهتاریخدکتری تخصصی6974
6ایرجدرویش زاده بنوارناظرمهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد7477
7فاطمهفرجائیمهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی ارشد8587
8مریمادیبی پورمهندسی منابع طبیعی- محیط زیست - زیستگاههاوتنوع زیستیکارشناسی ارشد8587
9زهرهسعادتمندبرنامه ریزی درسی75/
10حمیدبوردمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد8083