اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
11علی اکبررسولیمهندسی کشاورزی - تأسیسات آبیاریکارشناسی ارشد87/
12مهرنوشجنیدیفیزیک کاربردیکارشناسی ارشد8486
13مهدیرضائی ازندریانیحقوق خصوصیکارشناسی ارشد8991
14سیدعلیموسوی گرمارودیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی64نامشخص
15عین الهخلیلیجغرافیای سیاسیدکتری تخصصی6473
16مسیحبهرامیانزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی64نامشخص
17علی اصغررضوانیجغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی6472
18اکبرنایب زادهحقوق خصوصیدکتری تخصصی64نامشخص
19یحییجلیلوندحقوق خصوصیدکتری تخصصی64نامشخص
20ناصرفرشادگهرعلوم سیاسیدکتری تخصصی6473