اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
1755عبدالجوادرهبرعرفان اسلامی7377
1921فریدهعتابیمهندسی محیط زیست - آب وفاضلاب73/
1950نیماایلادامپروری علوم دامی7380
1959علیرضانورامهندسی کشاورزی - خاکشناسی73/
2156مجیدمردانی مقانکیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی7377
2777لیلامعززی خواه طهرانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی7479
2891یاسمنتسلیمیعلوم تغذیه7478
3063نادرمنصورسمائیمهندسی منابع طبیعی - مرتعداری74/
3090زینبکرکه ابادیجغرافیا و برنامه ریزی شهری74/
3124محمدمهدیرضوانی حقیقی شیرازیزبان و ادبیات عرب74/