اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67022فروغوطنیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/15
67021روژینوصالیمهندسی پزشکی - بالینیکارشناسی95/09/15
67020فرشتهوزیری هشیمدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/14
67019معصومهوزیری ستامدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/09/30
67018امیروزیری زادهمهندسی نفت - مخازن نفت و گازکارشناسی94/10/07
67017فاطمهوزیریمدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادراتکارشناسی ارشد ناپیوسته95/07/18
67016کبریوریج کاظمیمهندسی محیط زیستدکترای تخصصی94/11/07
67015محمدورچندیمدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/21
67014سیده طیبهوخشوزیجامعه شناسی - جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکترای تخصصی95/05/20
67013مژدهوحیدیعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/04