اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67012کسریوحیدیمهندسی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته95/05/25
67011شکوفهوحیدرودسریمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی95/06/12
67010آرمانوحید عزیفیزیک مهندسیکارشناسی95/11/30
67009شقایقوحید رودسریمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی94/11/11
67008جوادوحدتیانمهندسی کشاورزی-علوم باغبانی - فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/24
67007حامدوحدت واسعیمهندسی مواد و متالورژی - مهندسی متالورژیکارشناسی95/05/24
67006ایمانوحدتمهندسی پزشکی - بیومکانیکدکترای تخصصی95/05/17
67005رویاوحدانی وشفیزیک مهندسیکارشناسی95/03/31
67004شبنموجودیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی95/05/29
67003مریموجدانی نیامهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی94/11/29