اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
25911یوسفهاشمی بنیترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد8486
25965یوسفپارسیانیجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد84نامشخص
26533یوسفذاکری طره ئیزبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد8488
26785یوسفرزقیحقوق جزاوجرم شناسیکارشناسی ارشد8488
27906یوسفسعیدیزیست شناسی عمومیکارشناسی8488
28514یوسفبیگ زادهمدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری مدیریت فرهنگیدکتری تخصصی8491
29834یوسفرمضانمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد85نامشخص
30112یوسففریادی زادهجغرافیا - برنامه ریزی توریسمکارشناسی ارشد8588
30124یوسفباقریان قره تپهحسابداریکارشناسی ارشد8587
30324یوسفراهنماعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشد85نامشخص