اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
29787یوسف رضاباقریمهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی ارشد8587
1435یوسفشهماریمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی72نامشخص
1974یوسفمحسنی تکلومهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی73نامشخص
3884یوسفگرجی مهلبانیمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشد7577
4746یوسفجهانی جلودارمهندسی کشاورزی - باغبانیکارشناسی ارشد76/
4747یوسفپیربوداقیعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد7679
6005یوسفاحمدزادهمدیریت دولتیکارشناسی ارشد77نامشخص
7338یوسفعسگریمدیریت صنعتیکارشناسی ارشد78نامشخص
7859یوسفنمازی خوندکیمهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد78نامشخص
8169یوسفحیدری چناریالهیات ومعارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی78نامشخص