اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
5132زهراتقی زاده شعربافمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5133سمیرامهروزیادزرتشتیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5134امیراحمدجوانمرد هوجقانمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
6403اعظمپورمحمدمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6404میتراشعبان پورتمی جانیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6405پانته آاورامیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6406رقیهقاسمیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6407مریمگودرزیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6408سمیراعلیزادهمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص
6409مامکحائریمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته77نامشخص