اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
56352هاناجوادی نژادمهندسی منابع طبیعی-محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد9193
56353سیمینهاشمیشیمی - شیمی دریاکارشناسی ارشد9193
56354ابوذرمسلمیمهندسی معماریکارشناسی ارشد9193
56355سیروسقلی پورزمین شناسی - زمین شناسی نفتکارشناسی ارشد9193
56356امیر حسینکرم یارمهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ارشد9192
56357فرشتهوثوقمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد9193
56358محمدپورسهیمهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد9193
56359مهدیعلیشیریمهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب وکاغذکارشناسی ارشد9193
56360ناهیدهپورنقدیجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد9193
56361ابوذررحمانی خانقاهیتربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتیکارشناسی ارشد9193