اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
21سیدعلیمرتضویان فارسانیعلوم سیاسیدکتری تخصصی64نامشخص
22بیژنبیدآبادعلوم اقتصادیدکتری تخصصی86
23حسن پاشاشریفیروانشناسی عمومیدکتری تخصصی6468
24مهنازسراچیمدیریتدکتری تخصصی6471
25حسنعطریمدیریت آموزشیدکتری تخصصی6573
26منیرهاحمدسلطانیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص
27احمدعلیجعفریزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص
28علی محمدموذنیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص
29رمضانبهدادزبان و ادبیات عربدکتری تخصصی65نامشخص
30احمدرضاغائیالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی65نامشخص