اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
71سیدحسینشهاب رضویزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی68نامشخص
72بابکفرزانهزبان و ادبیات عربدکتری تخصصی68نامشخص
73مرجاناحمدخان کردبچهمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
74فرنازنانکلیمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
75رضااحمدی جزیمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
76کوروشامامیمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
77افشینشریعتمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
78ارشیدالهیمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
79افشینیعقوبیمهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص
80مهشیدحمیدخومهندسی شیمیکارشناسی68نامشخص