اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
46678آتوساشفیع زادهمهندسی معماریکارشناسی ارشد8790
47363آتوساتوتونیفیزیک مهندسیکارشناسی8892
48523آتوسااسدزاده قراجه داغیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد8890
51835آتوسامعتمدمشاوره و راهنمائیکارشناسی ارشد8890
51944آتوسامؤیدیمهندسی پرتوپزشکیکارشناسی8993
54183آتوسانوری کوپائیزیست شناسی دریا - جانوران دریاییدکتری تخصصی8992
54883آتوساتقی زاده شیرازیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته8992
57180آتوساسیدصالحیمهندسی پزشکی - بالینیکارشناسی8893/10/24
58303آتوساخلیلی زادهفیزیک مهندسیکارشناسی93/04/31
59186آتوساآرامیفیزیک - حالت جامدکارشناسی94/03/31