اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
3645آتوساجواهریانعلوم تغذیهکارشناسی75نامشخص
4384آتوسامندگاریعلوم تغذیهکارشناسی76نامشخص
10289آتوسامدیریشهرسازیدکتری تخصصی79نامشخص
11264آتوسایزدانی نوریفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد80نامشخص
12801آتوسامشایخزبان و ادبیات فرانسهدکتری تخصصی8084
13642آتوسابیک دلیجغرافیای طبیعی - اقلیم شناسیدکتری تخصصی81نامشخص
15006آتوسااحمدیفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد81نامشخص
18202آتوساچهارسوق شیرازیفیزیک کاربردیکارشناسی ارشد82نامشخص
18501آتوساکاظمی زاد نامورمدیریت هتلداریکارشناسی82نامشخص
21554آتوساصمیمی خلخالیژئوفیزیک - زلزله شناسیکارشناسی ارشد8386