اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
23154آتوساقربانیمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکیکارشناسی8388
23307آتوسااحمدی سرتختیزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی8387
23418آتوساتمیمیزبان و ادبیات سواحیلیکارشناسی8388
24473آتوساعبداللهیشیمی - شیمی تجزیهدکتری تخصصی8388
29246آتوسامعظمیمهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیافکارشناسی ارشد8588
29449آتوسامرادزادگانزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد8587
30870آتوساعنایتمهندسی کشاورزی - زراعتکارشناسی ارشد8587
31242آتوسافرشباف عارفیمهندسی پزشکی - بیومکانیککارشناسی8590
31806آتوسااسایش پورمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی8589
32418آتوسادلیریانریاضی کاربردیکارشناسی ارشد85نامشخص