اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
12583عطیهآب خضرمهندسی مواد - سرامیککارشناسی80/
36100عطیهآب خضرمهندسی پزشکی - بیومتریالکارشناسی ارشد8688
37230محمدعلیآب خضرمهندسی پزشکی - بیومتریالکارشناسی8691
24483محمدآب دیدهزمین شناسی - تکتونیکدکتری تخصصی8388
26004حسینآب روانمهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقلکارشناسی ارشد8487
33280جلال الدینآب روانمدیریت اجراییکارشناسی ارشد8589
6107الهامآب روشنحقوق جزاوجرم شناسیکارشناسی ارشد7779
23475آلاءآب روشنمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی8392
53240سناءآب روشنمهندسی منابع طبیعی-محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد8992
39096نرجسآب رونعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد8689