اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
13633محمدهادیگیویان رادشیمی - شیمی تجزیه8185
13657یوسفعلیزیاریجغرافیا و برنامه ریزی شهری8185
13931رضااحمدیمهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی8184
13975مرتضیزرخواهعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادی8184
14659محمدرضاعابدیانفلسفه علم8183
15798رقیهسلیمیعلوم قرآن وحدیث8186
15950مریمیزدیانیزبان و ادبیات هوسائی8184
16455رضاشیرین آبادیمهندسی معدن - استخراج معدن8285
16618حسینقهرمانیمهندسی شیمی8288
17001محمدفرهادیژئوفیزیک - الکتریکی8285