اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
20643روناکبختیاریزیست شناسی - میکروبیولوژی8386
20746عباسعلی پورجغرافیای سیاسی83/
20861حورزادصالحیروانشناسی تربیتی8385
21168محسنمردانیزمین شناسی - زمین شناسی مهندسی8386
21477گلپرسنگمهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی8385
21843مهدیرمضانیمهندسی منابع طبیعی - مرتعداری8385
22006مهدیاسماعیلیمهندسی کشاورزی - زراعت8385
22374مرضیهعطائیفقه و مبانی حقوق اسلامی8385
23126هانیهاسکندریمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی8387
23633سیدمحسنهاشمی فردمدیریت جهانگردی8387