اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
20245علیرضایزدانی مارنانیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته84
20288نرگسابراهیمی نجف آبادیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته85
20518روح الهشریفیمدیریت صنعتی - تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد85
20528علیرضازارعی سودانیحسابداریدکترای تخصصی89
20571سحرآذرکمندبرنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- مدیریتدکترای تخصصی92
20624سعیدمحمدی البرزیجغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشدنامشخص
20673سوسنحایری یزدیمهندسی شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشدنامشخص
20870رحمانمهدیانی خطبه سرامدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشد85
20902مژگاناستواریژئوفیزیک - الکتریکیکارشناسی ارشدنامشخص
21224فرهادگوهری طهرانی فردمهندسی هوا فضا - طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد86