اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
18137مهدیسیمیاریفیزیک کاربردیکارشناسی ارشد85
18368شهرامحسامیحشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی87
18385فردینباتمانیمدیریت آموزشیدکتری تخصصی86
18668مهدیاتحادی ابریفیزیککارشناسی86
19349ریحانهرمضانی زاده جوینانیمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکیکارشناسی86
19387شکوفهسیروسیزیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی86
19401منصورهقاسم زادهزیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسینامشخص
19704حسنعلی خانیزبان فرانسه - مترجمیکارشناسی87
19940عثمانباقدمجغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی86
20154فرزاننیک نژادمازندرانیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسینامشخص