اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
61269طیبهسلیمانیکارشناسی ارشد
61271علی اصغرگل محمدیکارشناسی ارشد
61365مهدیزندکریمیکارشناسی ارشد
61524اعظمطاعت ثابتارشد
9زهرهسعادتمندبرنامه ریزی درسی75/
11علی اکبررسولیمهندسی کشاورزی - تأسیسات آبیاریکارشناسی ارشد87/
58سیدحمیدطبیبیانزبان و ادبیات عربدکتری تخصصی67/
60سیدمحمدفرشباف ثقفیالهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی67/
63مهدیمحسنیان رادجامعه شناسیدکتری تخصصی67/
174سهرابادوارد نظامیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکاردانی70/