اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
16377مهدیزری بافمدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیدکتری تخصصی81/
16408علیکاکاوندقلعه نوئیروانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد82/
16603سیدآرمینهاشمیمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشد82/
16692پروینمسعودیانمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد82/
16724علیباقری عباسعلی کشیمهندسی کشاورزی - تأسیسات آبیاریکارشناسی ارشد82/
16811نرگسدانشعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشد82/
16828میتراآئینیعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشد82/
17119مهدیمؤمنی رق آبادیمهندسی عمران - خاکدکتری تخصصی82/
17394سیمینسلیم شهشهانیعرفان اسلامیکارشناسی ارشد82/
17680آزادهافشارنیابرنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- مدیریتکارشناسی ارشد82/