اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
1926محسنفخریمهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد73/
1958میراحمدموسوی شلمانیمهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی ارشد73/
1959علیرضانورامهندسی کشاورزی - خاکشناسی73/
2497وحیدمرادیمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی74/
2590سحرفاطمیمهندسی شیمیکارشناسی74/
3063نادرمنصورسمائیمهندسی منابع طبیعی - مرتعداری74/
3069زهرهشعاعیعرفان اسلامیکارشناسی ارشد74/
3090زینبکرکه ابادیجغرافیا و برنامه ریزی شهری74/
3092صدرالدینمتولیجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژیدکتری تخصصی74/
3100امیدعلی احمدیجامعه شناسیدکتری تخصصی74/