اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
4857حسیندریائیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد76/
4947عذراعطائی عظیمیزیست شناسی - علوم گیاهی76/
4949ساراسعادتمندزیست شناسی - علوم گیاهیدکتری تخصصی76/
4950حسینلاری یزدیزیست شناسی - علوم گیاهیدکتری تخصصی76/
4951بابکدلنوازهاشملویانزیست شناسی - علوم گیاهی76/
4960محسنشعبانیشیمی - شیمی فیزیکدکتری تخصصی76/
5170ویدادادپورمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی77/
5321عبدالرضاسلمانی شاه محمدیعلوم ارتباطات77/
6277راویهکردافشاریزبان و ادبیات فارسی77/
6279محمدقمی اویلیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد77/