اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۰۳۱ تا ۶۷٬۰۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
35505ندامعماریزیست شناسی - ژنتیککارشناسی ارشد86نامشخص
35532نسیممصلحت لایزیست شناسی - علوم سلولی و ملکولیکارشناسی ارشد86نامشخص
35581نداتفریشیزیست شناسی - بیوفیزیککارشناسی ارشد86نامشخص
35584راحلهصفائی جوانزیست شناسی - بیوفیزیککارشناسی ارشد86نامشخص
35599مرجانخزانزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد86نامشخص
35616فرامرزلالوئیزیست شناسی دریا - بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد86نامشخص
35620آتوسانوری کوپائیزیست شناسی دریا - جانوران دریاکارشناسی ارشد86نامشخص
35720مرتضیکتولیمهندسی برق - مخابراتکارشناسی ارشد86نامشخص
35736سمیّهصراف اسماعیلیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی ارشد86نامشخص
35738محسنناجیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی ارشد86نامشخص