اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۰۷۱ تا ۶۷٬۰۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
36869فرهادمؤمنیطراحی شهریکارشناسی ارشد86نامشخص
37978فرشادقدرت بینمدیریت گمرکیکارشناسی86نامشخص
37979سیده معصومهحسینی نسب آستانهمدیریت گمرکیکارشناسی86نامشخص
38066زینبصادقیزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی86نامشخص
38074ایراندختمحمدزاده سورانزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی86نامشخص
38709مریممطمئن دادگرفیزیک - حالت جامددکتری تخصصی86نامشخص
38833فهیمهیاسینمترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد86نامشخص
39075اسماعیلکاظم نژنداصلعلوم سیاسیکارشناسی ارشد86نامشخص
39130حسینمحمدیتاریخکارشناسی ارشد86نامشخص
39263آرشاللهیمدیریت شهریکارشناسی ارشد86نامشخص